1. Giới Thiệu:


- Danh Tính: LE MINH DOAN.

- Tên Dự Án: Nhà Máy Phân Bón Vô Cơ, Hữu Cơ Và Xay Xát Lúa Gạo.

- Vai Trò Của Tôi Trong Dự Án: Sáng Lập.

Dự Án Kêu Gọi Vốn - Nhà Máy Phân Bón Vô Cơ, Hữu Cơ Và Xay Xát Lúa Gạo.
Dự Án Kêu Gọi Vốn - Nhà Máy Phân Bón Vô Cơ, Hữu Cơ Và Xay Xát Lúa Gạo.


- Nhân Lực Phát Triển Dự Án: 10 - 30 người.

- Năng Lực Đã Được Chứng Minh Của Nhà Sáng Chế:
+ Bằng Cấp Chuyên Môn.
+ Kinh Nghiệm.
+ Sản Phẩm Đã Phát Triển Trong Quá Khứ.
+ Phương Thức Khác.

- Năng Lực Đã Được Chứng Minh Của Đội Ngũ Phát Triển:
+ Bằng Cấp Chuyên Môn.
+ Kinh Nghiệm.
+ Sản Phẩm Đã Phát Triển Trong Quá Khứ.

- Lý Tưởng Chính Để Phát Triển Dự Án:
+ Sở Trường - Chuyên Môn.
+ Đam Mê.
+ Giá Trị Lợi Nhuận.
+ Phục Vụ Xã Hội - Cộng Đồng.

- Tự Đánh Giá Cá Nhân - Đội Ngũ Mạnh Nhất Ở: Thái Độ Lao Động.

- Tự Đánh Giá Người Điều Hành Tổ Chức Mạnh Nhất Ở: Quản Trị Quan Hệ Khách Hàng.


2. Thông Tin Dự Án:


- Dự Án Đang Phát Triển Là: Dự Án SME.

- Dự Án - Ý Tưởng Thuộc Lĩnh Vực: Nông - Lâm - Ngư Nghiệp.

- Dự Án - Ý Tưởng Hoạt Động Ở Khu Vực:
+ Tây Nguyên.
+ Đông Nam Bộ.
+ Tây Nam Bộ.

- Miêu Tả Sơ Lược Dự Án - Ý Tưởng: "Xây dựng nhà máy phân bón vô cơ, hữu cơ và xay xát lúa gạo."

- Mức Độ Hoàn Thành Hiện Tại: Chưa hoàn thành.

- Thời Gian Dự Tính Đưa Sản Phẩm - Dịch Vụ Ra Thị Trường: 6 tháng.

- Thời Gian Dự Tính Thu Hồi Vốn: 8 tháng.

- Thuyết Trình Chiến Lược Ra Mắt Sản Phẩm Và Thu Hồi Vốn: "Hội nghị khách hàng các cấp đại lý và bán hàng (khách hàng sẵn có). Sử dụng chính sách bán hàng ưu ai với giá tiền mặt".


3. Kêu Gọi Đầu Tư:


- Cá Nhân - Tổ Chức Kêu Gọi Đầu Tư Qua Hình Thức:
+ Hợp Tác Với Nguồn Lực, Hệ Sinh Thái Của Nhà Đầu Tư.
+ Vốn Hóa Chia Nhỏ Từng Giai Đoạn.

- Tổng Định Giá Dự Án (bao gồm toàn bộ các giá trị có liên quan như nhân sự, mô hình, ý tưởng, thương hiệu, mặt bằng v.v..): 25.000.000.000 đ (25 tỷ).

- Tổng Lượng Vốn Kêu Gọi Đầu Tư: 23.000.000.000 đ (23 tỷ).

- Mức Cổ Phần Tối Đa Dự Án Chia Sẻ: 65%.

- Dự Án Cần Nhà Đầu Tư Hỗ Trợ Thêm Nếu Có Thể:
+ Nhân Lực.
+ Tư Vấn Chiến Lược.

- Các Thông Tin Khác Của Dự Án:

+ Đã Được Cấp Phép Kinh Doanh: Có.
+ Bản Quyền Ý Tưởng - Sản Phẩm: Không.
+ Sản Phẩm - Dịch Vụ Đã Được Thử Nghiệm: Có.
+ Sản Phẩm - Dịch Vụ Đã Được Kinh Doanh: Có.

- Mô Tả Kêu Gọi Đầu Tư: "Cần hỗ trợ chi phí nhà máy ban đầu, đảm bảo trong vòng tối đa 9 tháng thu hồi vốn. Doanh thu sẽ đạt mức 40% trở lên. Cần hỗ trợ kinh phí xây nhà máy càng sớm càng tốt".

Thông Tin Liên Hệ: (click để hiển thị) +  0917766079.ESIPVN là cổng trung gian hiển thị thông tin cần thiết cho nhà đầu tư và nhà sáng chế (nhà phát triển dự án). Chúng tôi không chịu trách nhiệm nội dung và trách nhiệm trong việc hợp tác, thương thảo của người dùng. Mọi sự hợp tác, đầu tư dựa trên sự thỏa thuận hoặc văn bản của 2 bên. ESIPVN không tham gia và không có bất kỳ trách nhiệm nào cho sự hợp tác này.